SUNDAY WITH QUARTER

Your Sunday morning will be full of jokes, tricks, laugh and fun.

The program presenters are Olena Kravets, Stepan Kazanin, Yevhen Koshovy, Yuriy Krapov, Denys Manzhosov and Yuriy Koryavchenkov.