WELL-DONE MADE!

Comedy sketch show created by Semen Gorov.

Many foreigners are curious about what life is really like in Ukraine. What you can expect from staying a while in this strange country. Cast: Volodymyr Horyansky, Оlga Kiyashko, Nazar Zadniprovsky, Коstyantyn Koretsky, Оleksandr Yarema, Vitalina Bibliv, Rynat Habibulin, Valeriy Astakhov, Vitaliy Ivanchenko, Viktor Storozhenko, Іgor Gnizdilov, Dmytro Vivcharyuk, Аndiy Kronglevkiy, Еvelina Sakuro, Аram Arzumanyan, Коstyantyn Kostyshyn, Borys Georgievsky, Оlga Vivcharyuk, Volodymyr Yamnenko, Yaroslav Chornenky, Vyacheslav Nikonorov, Dmytro Solovyov, Маksym Maksymyuk, Beso Zanguri, Оlena Turbal.