MILLION EURO VILLAGE - 2

Three cousins are trying to get one million euro – the inheritance after the death of their grandfather Yukhim Kibets. Cast: Аnna Koshmal, Dmytro Sova, Коstyantyn Voitenko, Yevhen Kaporin, Аnatoliy Hostikoev, Natalia Sumska, Теtyana Zinovenko, Yuri Horbunov, Оlena Stefanska, Mark Drobot, Volodymyr Zadniprovsky.