BLOCKHEADS

Ukrainian people's deputies are unable to overcome corruption, bribery, nepotism, behind-the-scenes diplomacy, incompetence, hypocrisy and lie. Cast: Dmytro Surzhykov, Каteryna Tyshkevych, Yevhen Kaporin, Vyacheslav Hyndyn, Коstyantyn Koretsky, Petro Nikitin, Аndriy Debrin, Маksym Маksymuk, Аndriy Romaniy, Оleh Prymohenov, Vyacheslav Nikolenko, Nаtalia Koretska, Оleksandr Yarema, Volodymyr Honcharov, Іryna Melnyk.